HANDELSBETINGELSER FOR GULDTRYK REKLAME

Sidst opdateret 20. maj 2015

Genveje: Klik på et punkt for at gå direkte til emnet dækket af vores salgs- og leveringsbetingelser

Guldtryk Reklame, medlem af Grafisk Arbejdsgiverforening efterfølgende kaldet leverandøren.

Guldtryk Reklame
Militærvej 18
4700 næstved
Tlf. 5573 1484
CVR-nummer: 74806414

Dansk Lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller nærværende salgs- og leveringsbetingelser . En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

1. TILBUD OG AFTALE

1.1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbuddets dato at regne.

1.2. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af leverandøren. I tilfælde, hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når leverandøren har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling.

2. PRIS

2.1. Alle priser er inkl. moms og levering.

2.2. Alle priser er afgivet på grundlag af det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser og øvrige omkostninger.

2.2.1. Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk m.m., er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt.

2.2.2. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er leverandøren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.2.3. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede fald.

2.2.4. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. Leverandøren forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

2.3. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for:

2.3.1. Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der foretages rettelser i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt.

2.3.2. Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

2.4. Alle priser er beregnet for levering fra leverandørens forretningslokale. Omkostninger til transport ud over pladsens grænser og til transportforsikring herfor betales af bestilleren ud over den aftalte pris, jf. pkt. 3.3.

2.5. Ønsker bestilleren, og påtager leverandøren sig at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er leverandørens, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftalte pris.

2.6. Der tages forbehold for tryk- eller stavefejl i webshoppen.

2.7. Der tages forbehold for fejl i priser, som er generet automatisk i webshoppen på baggrund af kundens indtastninger og fejl i dennes browser eller computer.

3. LEVERING

3.1. Med de i pkt. 3.2. nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder levering sted, når leverandørens arbejde er færdigt.

3.2. Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogen af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller undladelse, har leverandøren ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som ovennævnte bevirke, at opfyldelse af leverandørens leveringsforpligtelser fordyres for leverandøren, er leverandøren dog forpligtet til at gennemføre disse, såfremt bestilleren erklærer at ville skadesløsholde leverandøren ved betaling af den af leverandøren beregnede merpris.

3.3. Leveringsstedet er leverandørens forretningslokale bortset fra pladskøb, hvor leveringsstedet er bestillerens forretningslokale. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for bestillerens regning, jf. pkt. 2.4. og risiko.

3.4 Leverandøren er forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jf. pkt. 2.4. at tegne ønsket transportforsikring.

4. BETALING

4.1. Guldtryk Reklames webshop modtager følgende betalingskort (debit- og kreditkort): Dankort, VISA og Mastercard.

4.1.1. Beløbet hæves først på dit kort, når varerne sendes fra Guldtryk Reklame.

4.1.2. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet

4.2. Der påløber rente fra forfaldsdagen med leverandørens til enhver tid gældende rente.

4.3. På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er leverandøren forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

4.4. Er bestillerens forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er leverandøren berettiget til delvis fakturering.

5. EJENDOMSRET, OPHAVSRET M.V.

5.1. Leverandørens skitser, layout, rentegning, tekstforslag 0.l., uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens godkendelse overlades til tredjemand.

5.2. Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejder eller mellemprodukter, såsom reproduktions- og trykmedia, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, samt værktøj som f.eks. stanse, præge- eller svejseværktøj er leverancens ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte burde være særskilt faktureret.

5.3. Det i pkt. 5.2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter aftale herom.

6. FORSINKELSE

6.1. Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3.2. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

7. MANGLER

7.1. Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur eller prøvetryk.

7.2. Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

7.3. Leverandøren har ret til en mer- eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde, hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end leverandøren, har leverandøren ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.

7.4. Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren pligtig til straks at reklamere herover. Se pkt. 9.1

7.5. Såfremt bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen, hæfter leverandøren ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

8. FORTRYDELSESRET.

8.1. For grafisk produktion og varer der tilføres tydeligt personligt præg, kan kunden fortryde ordren, indtil leverandøren har iværksat produktionen.

8.1.1 Leverandøren henviser til Købelovens tilfælde hvor der ikke er fortrydelsesret (paragraf 18 stk. 3), og gør opmærksom på, at varer der har fået et tydeligt personligt IKKE tages retur. Vi henviser i øvrigt til forbrugerombudsmandens hjemmeside.

8.2. Fortrydelse af ordrer skal ske per e-mail til guldtryk@guldtryk.dk eller telefonisk på 5573 1484. I begge tilfælde skal kunden udtrykkeligt oplyse fulde navn, telefonnummer på kontaktpersonen, ordrens dato samt ordrenummeret (som begge fremgår af ordrebekræftelsen).

8.3. Standardvarer som ikke bærer personligt præg, og er i væsentlig samme stand, tages retur mod at kunden står for omkostningerne forbundet med returnering af varerne.

8.4. Kunden har det fulde ansvar for varen indtil denne er leverandøren i hænde. Vi henviser til forbrugerombudsmandens hjemmeside

9.1 REKLAMATIONSRET – VIRKSOMHEDER OG OFFENTLIGE KUNDER

Reklamation for ordrer skal ske per e-mail til guldtryk@guldtryk.dk eller telefonisk på 5573 1484 i åbningstiden. I begge tilfælde skal kunden udtrykkeligt oplyse fulde navn, telefonnummer på kontaktpersonen, ordrens dato samt ordrenummeret (som begge fremgår af faktura og ordrebekræftelsen).

9.1.1 Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks at reklamere herover.

9.1.2 Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren ikke inden 8 dage fra levering har fundet sted, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende.

9.1.3 Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske indenfor rimelig tid og udgifter.

9.1.4 Kunden står selv for omkostninger forbundet med returnering af varer ved reklamation med mindre andet er aftalt.

9.2 REKLAMATIONSRET – PRIVATE FORBRUGERE

Reklamation for ordrer skal ske per e-mail til guldtryk@guldtryk.dk eller telefonisk på 5573 1484 i åbningstiden. I begge tilfælde skal kunden udtrykkeligt oplyse fulde navn, telefonnummer på kontaktpersonen, ordrens dato samt ordrenummeret (som begge fremgår af faktura og ordrebekræftelsen).

9.2.1 Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren forpligtet til straks at reklamere herover.

9.2.2. Reklamation kan foretages i op til 2 år fra fakturadato.

9.2.3 Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske indenfor rimelig tid og udgifter.

9.2.4 Ved returnering af varer inden for reklamationstiden dækker leverandøren rimelige fragtomkostninger.

10. ANSVAR

10.1. I tilfælde af forsinkelse af og i tilfælde af mangler ved det leverede har leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller mangler skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen, i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering elIer uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering: beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestrlktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.

10.2. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 9.2. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. 10.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

10.3. I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede hæfter leverandøren ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. 10.4.

10.4. Leverandøren er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Leverandøren er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Leverandøren er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter, der emballeres i etiketteres med de leverede produkter, eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, med mindre det dokumenteres, at der fra leverandørens side er handlet med grov uagtsomhed. Leverandøren hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af, at leverandøren i anledning af en erhvervstingskade bliver tillagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for leverandørens ansvar, er bestilleren pligtig at holde leverandøren skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

10.5. Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager leverandøren sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemand tilkommende rettigheder, holder bestilleren leverandøren skadesløs for et sådant ansvar.

10.6. Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer O.l. som ikke er leverandørens, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave, eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder, leverandøren har udført, jf. pkt. 2.5. Leverandøren er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af leverandøren eller hans folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.

11. UNDERLEVERANDØRER

11.1. Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.

12. PERIODISKE SKRIFTER

11.1 Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist af 3 måneder for måneds- og kvartalsskrifter og 6 måneder for uge- og 14 dages skrifter.

13. KØBELOVEN

Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller I nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]